Screenshot 2023 04 14 16 05 17 177 Com.android.chrome~2

Καλαμαριά : Καθορισμός εγγραφών βρεφών -νηπίων και τροφείων τους περιόδου 2023-2024

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 100/2023 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό προθεσμίας για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων περιόδου 2023-2024 και αναλυτικότερα:

Καθορίζει ως προθεσμία  για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς για το σχολικό έτος 2023-2024, το διάστημα από 15 Μαΐου 2023 έως και 9 Ιουνίου 2023 και θα γίνει με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων που διαθέτει ο Δήμος.

Για την εγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Καλαμαριάς, εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς και στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς πριν την έναρξη υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή.

Καθορισμός τροφείων νηπίων περιόδου 2023-2024

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 101/2023 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό ύψους και όρων καταβολής της οικονομικής εισφοράς, των εκπτώσεων και των απαλλαγών, για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς, περιόδου 2023-2024 και αναλυτικότερα:

Καθορίζει το ύψος και τους όρους καταβολής της οικονομικής εισφοράς, των εκπτώσεων και των απαλλαγών, για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς, περιόδου 2023-2024, στις ίδιες τιμές με την προηγούμενη περίοδο ως εξής:

Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

Καθορίζουμε κλίμακα, σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών, δηλαδή ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, ως εξής:

ΚατηγορίαΟικογενειακό εισόδημαΜηνιαία οικονομική συνεισφορά
Α0,00€ – 8.000,00€0,00€
Β8.001,00€ – 15.000,00€40,00€
Γ15.001,00€ – 30.000,00€50,00€
Δ30.001,00€ – 50.000,00€60,00€
Ε50.001,00€ και άνω70,00€

Η καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς είναι υποχρεωτική  και  αφορά όλο το χρονικό διάστημα (από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένο το νήπιο στους  Δημοτικούς  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Το οφειλόμενο ποσό θα κατατίθεται με μέριμνα των οφειλετών γονέων και κηδεμόνων, σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, ο οποίος θα τους γνωστοποιηθεί. Ως καταθέτης θα αναγράφεται το όνομα του γονέα που έκανε την αίτηση εγγραφής και είναι υπόχρεος για την πληρωμή των τροφείων καθώς και το όνομα του νηπίου με το πατρώνυμο και θα αναφέρεται  και ο παιδικός σταθμός που φιλοξενεί το νήπιο.

Όταν για αιτιολογημένο λόγο ζητείται η αλλαγή του οφειλέτη των τροφείων, αυτό θα γίνεται ύστερα από αίτηση κοινή και των δύο γονιών και θα υποβάλλεται και θα συνυπογράφεται στην υπηρεσία παρουσία και των δύο γονιών. Η αλλαγή θα γίνεται μετά την έκδοση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Οι υπόχρεοι των τροφείων δύναται να είναι μόνον φυσικά πρόσωπα.

Δεν γίνεται απαλλαγή ή μείωση της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς στις περιπτώσεις απουσίας (ολιγοήμερης ή παρατεταμένης) του παιδιού από τον Παιδικό Σταθμό. Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται υποχρεωτικά για κάθε μήνα, ανεξαρτήτως των ημερών φιλοξενίας και των ημερών που οι βρεφονηπιακοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί. Σε περιπτώσεις μακρόχρονης απουσίας, άνω των δύο μηνών, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του παιδιού, αίτημα απαλλαγής ή μείωσης της οικονομικής συμμετοχής εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Επαναξιολόγησης, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από Δημόσιο Φορέα.

Η διαγραφή νηπίου γίνεται μετά από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα από την τελευταία ημέρα παρουσίας του νηπίου στο βρεφονηπιακό-παιδικό σταθμό.

Β. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Καθορίζουμε έκπτωση στην οικονομική εισφορά του υπόχρεου, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος του με την κατάταξη του στην παραπάνω κλίμακα, σε ποσοστό:

  1. I) 50%, στην περίπτωση που στην οικογένεια ανήκει μέλος με αναπηρία 50% (μόνο η περίπτωση ινσουλινοεξαρτόμενου) και από 67% και άνω για τις υπόλοιπες αναπηρίες (με πιστοποίηση ΚΕΠΑ),

ΙI) 50%, στην περίπτωση που η οικογένεια έχει τέσσερα και άνω παιδιά, (με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000,00 €),

ΙΙΙ) 20%, στην περίπτωση που η οικογένεια έχει τρία παιδιά, (με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000,00 €).

Σε περίπτωση που η υπαγωγή στις παραπάνω κατηγορίες δεν προκύπτει από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η κατάθεση σχετικής αίτησης με αποδεικτικά έγγραφα σε 30 ημέρες από την έναρξη φοίτησης του νηπίου.

Γ. «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ Ή ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ»

Η φοίτηση παιδιών, που διαμένουν σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας ή άλλα ιδρύματα, απαλλάσσεται από την καταβολή οικονομικής εισφοράς.

Οι γονείς ή οι έχοντες την επιμέλεια των φιλοξενούμενων παιδιών, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται από 8.000,00 € έως 12.000,00€, μπορούν να αιτηθούν απαλλαγή από την οικονομική εισφορά και αυτοί των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται από 12.001,00 € έως 20.000,00€, μπορούν να αιτηθούν μείωση κατά 20% της οικονομικής εισφοράς, της κατηγορίας στην οποία αρχικά κατατάχθηκαν, εφόσον ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες :

  • Διαζευγμένος γονέας.
  • Άγαμος γονέας.
  • Χήρος γονέας.
  • Περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων.
  • Περίπτωση εγκλεισμού (φυλάκιση) ενός από τους δύο γονείς του παιδιού (που να το αποδεικνύει με κατάθεση Απόφασης Δικαστηρίου ή σωφρονιστικού ιδρύματος)

Η αίτηση για απαλλαγή ή μείωση οικονομικής εισφοράς, θα κατατίθεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. Οι αιτήσεις απαλλαγής ή μείωσης οικονομικής εισφοράς, εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επαναξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017.

Μοιράσου:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Απάντηση

Δείτε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια των αργιών που έρχονται

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Αγ. Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στον κεντρικό Δήμο

Περισσότερα
5ed6413deefae Dhmos Kalamarias 1 Jpg
Προσλήψεις προσωπικού

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πρόσληψης εποχικού προσωπικού δίμηνης διάρκειας στον Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς έχοντας υπόψη την υπ’αρίθμ. 205/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του

Περισσότερα
Fb Img 1685642424262
Ελλάδα - Ειδήσεις

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος

Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτωνΘα ισχύουν επίσης απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους

Περισσότερα
Screenshot 2023 05 28 04 29 24 238 Com.facebook.katana~2
Τα νέα της Καλαμαριάς

“Αγροτικό παντοπωλείο ” σήμερα Κυριακή στις πρώην καπναποθήκες της Νέας Κρήνης

🌤🍎🧅 Σημερα Κυριακή 28/5 9:00-14:00 παίρνουμε καπέλο, γυαλιά ηλίου και συναντιόμαστε στο Άλσος Ν. Κρήνης για την επόμενη αγορά χωρίς μεσάζοντες με φρέσκα, ποιοτικά προϊόντα

Περισσότερα
Fb Img 1685073821645
Τα νέα της Θεσσαλονίκης

12 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μέσα σε ρεζέρβα αυτοκινήτου ( φωτό και βίντεο )

Περισσότερα από 12 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, τα οποία είχαν αποκρύψει οι δράστες στο εσωτερικό βοηθητικού ελαστικού (ρεζέρβα)  Συνελήφθησαν ηγετικό στέλεχος και μέλος εγκληματικής

Περισσότερα