Tag: Άδειες

Επικαιρότητα

Οικοδομικές άδειες: Οι κυριότερες αλλαγές στο νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ

Το ΥΠΕΝ έθεσε σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου: «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος». Όμως, πέρα από το περιεχόμενο το οποίο αφορά σε πραγματικά μεγάλη θεματολογία, το εντυπωσιακό στοιχείο της διαβούλευσης είναι πως θα διαρκέσει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., δηλαδή μόλις τέσσερις μέρες και μάλιστα εν μέσω τριημέρου!  Δείτε το πλήρες σχέδιο νόμου παρακάτω. Στο νέο σχέδιο νόμου έχει συμπεριληφθεί μια σειρά από διατάξεις που αφορούν στις οικοδομικές άδειες. Διαβάστε παρακάτω τις κυριότερες ρυθμίσεις της διαβούλευσης που αφορούν στις οικοδομικές άδειες. Δασικές εκτάσεις σε χερσαία ζώνη λιμένα – Υλοποίηση οικοδομικών αδειών σε μη δασικού χαρακτήρα προστατευόμενες εκτάσεις – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται στις απαριθμούμενες στην δασική νομοθεσία περιπτώσεις διοικητικών πράξεων προ του 1975 δυνάμει των οποίων επήλθε απώλεια της πρότερης δασικής μορφής έκτασης και η περίπτωση διοικητικού καθορισμού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος. Προσέτι, επειδή διά των υπ’ αρ. 1364-1365/2021 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ως αντίθετη στο Σύνταγμα η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), η οποία προσετέθη με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), καθ΄ο μέρος επεξέτεινε και στις μη υλοποιηθείσες οικοδομικές άδειες τις ρυθμίσεις περί εξαίρεσης από τη δασική νομοθεσία της απολύτως αναγκαίας έκτασης για την εφαρμογή οικοδομικής αδείας, διευκρινίζεται το κατ’ έκταση πεδίο εφαρμογής της ως άνω παρ. 7, το οποίον και περιορίζεται μόνον σε μη δασικού χαρακτήρα, πλην όμως υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. Επί τη ευκαρία, εξορθολογίζεται και το χρονικό πεδίο εφαρμογής της διατάξεως για να μην προσβάλλεται η προστατευτέα δεδικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διοικουμένων ως εκ της μεταβολής της νομοθεσίας το 2014. Προτεινόμενη διάταξη Στο πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί εκτάσεων που έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν την 11η Ιουνίου 1975, προστίθενται οι παράκτιες περιοχές, τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου τροποποιούνται ως προς το πεδίο εφαρμογής τους και επικαιροποιούνται ως προς την πολεοδομική ορολογία και νομοθεσία, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: «7. Εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις ή ως εκτάσεις των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 ή κατά τη διαδικασία κατάρτισης δασικού χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες εφόσον διατηρούν τη χρήση που τους αποδόθηκε. Ως διατηρούμενη σήμερα αγροτική χρήση νοείται οποιαδήποτε από τις αποδοθείσες στο παρελθόν χρήσεις: γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική). Διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως: α. πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως: αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν (κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες, διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), διανομές και αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες ή αποφάσεις Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων που έχουν αποδοθεί για γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση, αμπελουργικά και ελαιουργικά κτηματολόγια και β. πράξεις που εκδόθηκαν με σκοπό τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως απαλλοτριώσεις με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή άδειες εγκατάστασης ή/και λειτουργίας βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή εκτάσεις παράκτιων περιοχών, εντός των οποίων έχει καθορισθεί χερσαία ζώνη λιμένα ή έχει καθορισθεί χώρος που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα, σύμφωνα με το β.δ. 14/19-01-1939 (Α’ 24) και τον ν. 2344/1940 (Α΄154). Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των περιοχών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, ή ως έκταση των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3 κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης – οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967. Για τις οικοδομικές άδειες σε μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις όπου εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμη και εάν δεν έχουν υλοποιηθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παρούσας μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση οικοδομικής αδείας ή προεγκρίσεώς της ή αδείας μικρής κλίμακας, κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.». Παράταση προθεσμίας ολοκληρώσεως όψεων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 29 ν. 4067/2012 Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν βάσει της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου. Προτεινόμενη διάταξη Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: «6. Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 795) έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Για τις εργασίες αυτές δεν απαιτείται έκδοση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, παρά