Category: Διακηρήξεις δημοπρασιών

Screenshot 2024 02 15 09 43 18 819 Com.facebook.katana~2
Διακηρήξεις δημοπρασιών

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκμίσθωση  κυλικείου του 7ου Δημοτικού Καλαμαριάς Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καλαμαριάς προκηρύσσει, φανερό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου  Καλαμαριάς επί της οδού Ζηργάνου – Ερ. Σταυρού. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς, στις 15 Μαρτίου  2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. Η κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εκπροσώπου τους , είτε ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier). Θα γίνουν δεκτοί μόνον οι φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πλατεία Σκρά και Καραμαούνα 1,  ΤΚ 55132 Καλαμαριά, 3ος όροφος) μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου  2024 και ώρα 14:00 . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα Γραφεία  του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς (Δ/ντρια κα. Φανή Βλαχάβα τηλ. 2310 433980-430000) καθώς και στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς (τηλ.2313314161-171)  από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού  και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Την διακήρυξη μπορείτε να την διαβάσετε παρακάτω

Διακηρήξεις δημοπρασιών

Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Καλαμαριάς»

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Καλαμαριάς» στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων»  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 174.999,76 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με CPV: 44212321-5 και 72263000-6. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. Υποβολή προσφορών – Αποσφράγιση – Τόπος – Χρόνος α)         ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β)         ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-03-2023 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, το οποίο αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 28η-03-2023 και ώρα 10:00 π.μ. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (2.822,58 €). Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr ). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά την εκάστη οριστική παραλαβή τοποθέτησης των στεγάστρων και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 11627/28-02-2023 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, και θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. Ολόκληρο το τεύχος της διακήρυξης, θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν. 4013/11 και στην ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.kalamaria.gr . Αρμόδια υπάλληλος: Ελπινίκη Λεονταρίδου, Τηλ. 2313-314068, email: leontaridou@kalamaria.gr. Συνημμένα: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς Τεύχος ΚΗΜΔΗΣ

Διακηρήξεις δημοπρασιών

Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας ««ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΣΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας ««ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΣΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ»», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (CPV: 79415200 – 8). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20-03-2023 και ώρα 18:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 10 μήνες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα οκτώ (8)μηνών, το οποίο αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24-03-2023 και ώρα 10:00 π.μ. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  1.200,00 ευρώ (χίλια διακόσια ευρώ). Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αναθέτουσα αρχή, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η συμβατική αξία της υπηρεσίας θα πληρωθεί στον ανάδοχο τμηματικά μετά την έκαστη οριστική παραλαβή της, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβασεων (ΕΑΔΗΣΥ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 12446/02-03-2023 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου. Αρμόδια υπάλληλος: Μαρία Σουβλάκη, Τηλ. 2313-314008, email: souvlaki@kalamaria.gr. Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Καλαμαριάς

Διακηρήξεις δημοπρασιών

Περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς (οδό Χηλής)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς (οδό Χηλής Καλαμαριά), καθαρού εμβαδού 14,10 τ.μ. με αποθήκη κυλικείου καθαρού εμβαδού 6,60 τ.μ., και θα χρησιμοποιηθεί για αποκλειστικά για κυλικείο. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμαριάς, Κομνηνών 58, την 06/12/2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 180,00 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ποσού 216,00 ευρώ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη. Πληροφορίες για τη διακήρυξη παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες από 07:30-14:30) στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καλαμαριάς, Κομνηνών 58, Τ.Κ. 551 32 Καλαμαριά, αρμόδια υπάλληλος: Λάμπρου Ηλιάνα -τηλ.: 2313-314049, 2313-314060. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη για τη δημοπρασία από το Τμήμα Εσόδων .