Screenshot_2022-12-05-12-40-16-783_com.facebook.katana~2

5η Δεκεμβρίου, «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού»

 • 3.583 Εθελοντές Πυροσβέστες εκτελούν τα καθήκοντά τους σε Επαγγελματικές και Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
 • 22 Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Β΄ Τάξης και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια λειτουργούν στη χώρα μας
 • 1.163 νέοι υποψήφιοι Εθελοντές Πυροσβέστες εκπαιδεύονται σήμερα σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Επικράτειας

Η συμβολή του Εθελοντή Πυροσβέστη δεν περιορίζεται μόνο στην πυροπροστασία και στις κοινωνικές σχέσεις. Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη ενδιαφέρει όλους μας, δεδομένου ότι συνδέεται με εθνικά θέματα, όπως είναι η εθνική οικονομία, η πολιτική άμυνα, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της ζωής και της περιουσίας. 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, όπως αυτή καθιερώθηκε βάσει ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1985, τιμούμε σήμερα το κίνημα του εθελοντισμού και τον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη.

Τιμούμε τη δύναμη της αλληλεγγύης, της συλλογικής προσπάθειας, της ανιδιοτελούς προσφοράς  της κοινωνίας των πολιτών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ήταν ο πρώτος δημόσιος οργανισμός που ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του εθελοντισμού στους κόλπους του, καθιερώνοντας από τις αρχές του 1990 το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη με το ν. 1951/1991 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις». Στη συνέχεια εκδίδεται το Π.Δ. 32/1992 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων». Η αξία του πρωτοπόρου για την εποχή του εγχειρήματος αποτυπώνεται στην ομιλία του Αντιστράτηγου ε.α. και τότε Επιπυραγού Χρήστου Μητροπέτρου, σε ημερίδα με θέμα “Προστασία δασών”, το 1993, που θεωρεί το θεσμό αυτό ως …εκσυγχρονιστικό, γιατί αναβαθμίζει τη συμμετοχή του πολίτη. Ηθικοποιεί την κοινωνία μας, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη, και αμφισβητεί το μύθο της παντοδυναμίας του κρατικού μηχανισμού που παθητικοποιεί τον πολίτη και του κληροδοτεί τη νοσηρή νοοτροπία να περιμένει τα πάντα από το κράτος…” 

Σήμερα, καταμετρούνται τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι ογδόντα τρεις (3.583) Εθελοντές Πυροσβέστες οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους σε Επαγγελματικές και Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες της πυροσβεστικής τέχνης, τις οδηγίες των επαγγελματιών πυροσβεστών ως ικανοί και ισότιμοι συνεργάτες και συμπαραστάτες στην κοινή αποστολή μας για τη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου της χώρας μας.

Το έργο του εθελοντή πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο.

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο που διανύουμε, είναι σε εξέλιξη η εκπαίδευση των χιλίων εκατόν εξήντα τριών (1.163) υποψηφίων Εθελοντών Πυροσβεστών της 11ης Εκπαιδευτικής Σειράς, έτους 2022 – 2023, σε διάφορες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Σταθμούς της Επικράτειας.

Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά εξειδικεύονται στο άρθρο 16 του N. 4029/2011 (Α΄ 245). 

Διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο (2) κατηγορίες προσωπικού:

•           μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και

•           οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων -μηχανημάτων.

Οι υποψήφιοι, για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη, υποβάλλουν στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική έντυπη αίτηση για την εκπαιδευτική σειρά κάθε έτους από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Η συνολική διάρκεια της υποχρεωτικής βασικής εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτικής σειράς ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ώρες κατ’ ελάχιστον και περιλαμβάνει θεωρητική (κατ’ ελάχιστον 60 ώρες) και πρακτική (κατ’ ελάχιστον 60 ώρες) εκπαίδευση. Με το πέρας της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση.

Στους επιτυχόντες στη θεωρητική και πρακτική εξέταση Εθελοντές Πυροσβέστες χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Ακολούθως εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών (ΕΜΕΠ), παραλαμβάνουν από τον αρμόδιο Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. το Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στις επαγγελματικές και εθελοντικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη, είναι διαθέσιμες ΕΔΩ 

Οι Εθελοντές Πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον συνολική τριετή (3) ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, λαμβάνουν μόρια κατά τους διαγωνισμούς, για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ για εξαιρετικές πράξεις που υπερβαίνουν το καλώς εννοούμενο καθήκον τους απονέμονται οι υλικές και ηθικές αμοιβές που προβλέπονται και για τους επαγγελματίες πυροσβέστες.

Από τους συνολικά τρεις χιλιάδες πεντακόσιους ογδόντα τρεις (3.583) Εθελοντές Πυροσβέστες, που υπηρετούν σήμερα σε Υπηρεσίες της Επικράτειας, οι πεντακόσιοι είκοσι επτά (527) υπηρετούν στους επτά (7) Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς Β΄ Τάξης και στα δέκα πέντε (15) Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια που λειτουργούν στη χώρα μας ως κάτωθι:

 • Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Β΄ Τάξης:
 1. Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β΄ Τάξης Μακεδονίδος Ημαθίας
 2. Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β΄ Τάξης της Δ.Ε. Κουφαλίων Χαλκηδόνος
 3. Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β΄ Τάξης Γαβαλούς Αγρινίου
 4. Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β΄ Τάξης  Παραβόλας Αγρινίου –«Εθελοντής Αρχιπυροσβέστης Παναγιώτης Πλεξίδας»
 5. Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β΄ Τάξης Ευρώτα Λακωνίας
 6. Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β΄ Τάξης Πετρίνας Αν. Μάνης
 7. Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β΄ Τάξης Δήμου Καλυμνίων Νοτίου Αιγαίου

και

 • Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια:
 1. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο  Πεντέλης Αττικής
 2. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Ύδρας 
 3. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Σπετσών
 4. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Αλεξανδρούπολης
 5. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Σαγιάδας Θεσπρωτίας
 6. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Διρφύων –Μεσσαπίων Ευβοίας.
 7. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Μεσσήνης
 8. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στην Τ.Κ. Κροκεών Λακωνίας
 9. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Σικυωνίων Κορίνθου
 10. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πόρου
 11. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Πλωμαρίου Λέσβου
 12. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Αταβύρου Ρόδου
 13. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Νισύρου
 14. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Κέας
 15. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Οικισμού Βουτάς Χανίων

Η έναρξη της λειτουργίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας (ΑΠΟΠ) τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν στις 19 Νοεμβρίου 2022, στις νέες εγκαταστάσεις στα Βίλια Αττικής, θα σηματοδοτήσει μια νέα ουσιαστική αρχή, μεταξύ άλλων και για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με πολύτιμη προσφορά στο πεδίο.

Η νέα Ακαδημία στοχεύει να γίνει ένα «φυτώριο» εθελοντισμού, μια Σχολή ανοιχτή στην κοινωνία, όπου στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εθελοντές, αλλά και απλοί πολίτες, θα μπορούν να εκπαιδευτούν, λαμβάνοντας σχετική πιστοποίηση, ώστε να συμβάλλουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδράμοντας τις Αρχές.

Μοιράσου:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Απάντηση

Δείτε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

FB_IMG_1685642424262
Ελλάδα - Ειδήσεις

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος

Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτωνΘα ισχύουν επίσης απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους

Περισσότερα
Screenshot_2023-05-28-04-29-24-238_com.facebook.katana~2
Τα νέα της Καλαμαριάς

“Αγροτικό παντοπωλείο ” σήμερα Κυριακή στις πρώην καπναποθήκες της Νέας Κρήνης

🌤🍎🧅 Σημερα Κυριακή 28/5 9:00-14:00 παίρνουμε καπέλο, γυαλιά ηλίου και συναντιόμαστε στο Άλσος Ν. Κρήνης για την επόμενη αγορά χωρίς μεσάζοντες με φρέσκα, ποιοτικά προϊόντα

Περισσότερα
FB_IMG_1685073821645
Τα νέα της Θεσσαλονίκης

12 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μέσα σε ρεζέρβα αυτοκινήτου ( φωτό και βίντεο )

Περισσότερα από 12 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, τα οποία είχαν αποκρύψει οι δράστες στο εσωτερικό βοηθητικού ελαστικού (ρεζέρβα)  Συνελήφθησαν ηγετικό στέλεχος και μέλος εγκληματικής

Περισσότερα
Screenshot_2023-05-26-06-36-57-694_com.facebook.katana~2
Τα νέα της Καλαμαριάς

Παραθινούπολη 2023, αρχίζει η μεγάλη γιορτή των παιδιών! Δείτε το πρόγραμμα.

26/05 – 28/05 Η 21η Παραθινούπολη ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 26 Μαΐου  στην Πλαζ Αρετσούς περιμένοντας μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουν με δημιουργικούς τρόπους. «Το χαμόγελο,

Περισσότερα
Screenshot_2023-05-23-17-04-56-832_com.facebook.katana~2
Τα νέα της Καλαμαριάς

Ξεκινούν οι 15 από τις 65 ασφαλτοστρώσεις στην Καλαμαριά

Το πολυαναμενόμενο έργο  με τίτλο: «Εργασίες οδοποιίας για τα έτη 2022-2023» ξεκίνησε σήμερα, με τους πρώτους έξι δρόμους που περιλαμβάνουν τις οδούς Πολυβίου, Κανάρη, Αφροδίτης, Λυσίου, Ολυμπιάδος

Περισσότερα