Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών – GIS Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του για βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου, όσο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του και γενικότερα των πολιτών, έχει προχωρήσει σταδιακά σε αναβάθμιση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και εμπλουτισμό/επικαιροποίηση των συνόλων δεδομένων που διαχειρίζεται. Βασικά συστατικά και θεμέλιοι λίθοι για την επιτυχία του εγχειρήματος ,είναι:

  • Συνεργασία: Το Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS), συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών και οργανισμών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, Δημοτικές υπηρεσίες, Κρατικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκούς κύκλους, επιχειρήσεις και πολίτες, έτσι ώστε να υποστηρίξει τη γεωπολιτική υποδομή δεδομένων και την απρόσκοπτη πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου Θεσσαλονίκης. (π.χ. ΕΔΑΘΕΣΣ)
  • Συνέχεια: Το Τμήμα GIS του Δήμου Θεσσαλονίκης, από το 2008, συνεργάζεται με πάροχους δεδομένων, ιδιωτικούς και δημόσιους, για να εξασφαλίσει τη συνέχεια της πρόσβασης σε δεδομένα και μία μακροπρόθεσμη αποθήκευση και αρχειοθέτηση δεδομένων.
  • Ενεργός και συνεχή εμπλοκή: Το Τμήμα, αλληλεπιδρά με την κοινότητα των γεωχωρικών δεδομένων για την προώθηση και την ανταλλαγή γεωχωρικών πληροφοριών. (συνεργασία για ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, Παγκόσμια Τράπεζα (WB) και θεσμό των 100 πιο Ανθεκτικών πόλεων (100RC)).
  • Αποδοτικότητα: Οι βελτιωμένες διαδικασίες του τμήματος, κάνουν την ανταλλαγή των δεδομένων γρήγορη και εύκολη στους εσωτερικούς χρήστες του Δήμου Θεσσαλονίκης και την πρόσβαση στα δεδομένα απλή για τους πολίτες – χρήστες (SDI πλατφόρμα με ηλεκτρονικές υπηρεσίες WMS/WFS).
  • Ελεύθερη Πρόσβαση : Το Τμήμα GIS του Δήμου, παρέχει ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα σε πολλαπλές μορφές και μέσω δωρεάν εφαρμογών στο κοινό, είτε σε mobile έκδοση είτε σε web μορφή (Google play & Apple store / SDI).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, 54621

Τηλ: 2313317205

Οι στόχοι του τμήματος

Η λειτουργική εξέλιξη και η βελτίωση της απόδοσης διά της αυξημένης παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και βελτιστοποίησης του κόστους, απαιτούν βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων μέσω ενός σταθερού πλαισίου αυτοματοποίησης.  Επιπρόσθετα, σε εποχές μειωμένων δημοσίων δαπανών, η αυτοματοποίηση καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των επιχειρησιακών λειτουργιών με μειωμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η νέα αυτή στρατηγική εφαρμογής του GIS αποτελεί ένα εργαλείο καταλυτικής σημασίας για την επίλυση των ποικίλων προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον το Τμήμα.Ο επανασχεδιασμός και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών του Τμήματος, καθώς και η αναβάθμιση των συστημάτων του με βάση τις πιο πρόσφατες ευέλικτες και σταθερές τεχνολογίες που παρέχουν πλούσια ενοποιημένη λειτουργικότητα, δημιουργούν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και νέες υπηρεσίες / δυνατότητες υπηρεσιών και συμβάλουν έτσι στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και σε νέους τομείς ανάπτυξης και στην φιλικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.  Η πιο πάνω προσέγγιση, ευθυγραμμίζεται με τη συνολική προσέγγιση της χώρας, αναφορικά με την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «e-Government”.​ Το Τμήμα GIS θα συνεχίσει:

να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση και αποθήκευση των ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων που μπορούν να μοιραστούν με οποιονδήποτε διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο και πάντα εναρμονισμένο με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου,

να χτίζει συνεργασίες που θα βελτιώνουν την ευκολία πρόσβασης στα δεδομένα από την κοινότητα, αλλά και θα διευκολύνουν και  τον πάροχο δεδομένων,

να αναπτύσσει πόρους πρόσβασης σε δεδομένα και καινοτόμα εργαλεία για να ενισχύσει τη χρήση και τα οφέλη των γεωχωρικών δεδομένων για όλους τους πολίτες του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Γεωχωρικής κοινότητας, και τέλος να υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση και διατήρηση δεδομένων προς όφελος της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και των πολιτών και μελλοντικών γενεών.Έχει εισάγει μια νέα πελατο-κεντρική κουλτούρα πληροφορικής, με επίκεντρο τον ίδιο τον πολίτη, και παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  Στόχος η αποφυγή χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, που αφορούν την κατάθεση αιτήσεων και την ευκολότερη πρόσβαση στον πλούτο γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου μας.

Ιστορική Αναδρομή

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδας και τον πρωτοπόρο στο αντικείμενο της ψηφιακής δημιουργίας χαρτογραφικού υποβάθρου εντός των ορίων του. Από το 1991, ξεκίνησε να αποτυπώνει όλη τη γεωγραφική έκταση που καλύπτει τα διοικητικά του όρια. Ένα έργο μείζονος σημασίας που αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την μετέπειτα εξέλιξη των γεωγραφικών δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με όραμα και στόχους από το 1991 έως σήμερα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση επιτυγχάνοντας υψηλούς στόχους, αναγνώριση και Παγκόσμιες διακρίσεις.Το εγχείρημα της ανάπτυξης του διαδικτυακού Gis του Δήμου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το 2008 και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα, ενσωματώνοντας διαρκώς νέες εφαρμογές αλλά και νέα δεδομένα και πληροφορίες.Το Web Gis αποτελεί ένα υψίστης σημασίας εργαλείο για την καλύτερη λειτουργία ενός μεγάλου αριθμού υπηρεσιών του Δήμου και ένα σημαντικό μέσo, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου.Με όραμα και υψηλούς στόχους, το Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκης εργάζεται απρόσκοπτα έτσι ώστε να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες που παρέχει στις υπηρεσίες του και τους πολίτες.

Ελληνική και Παγκόσμια Αναγνώριση

Η εξειδίκευση, η υψηλής ποιότητας εμπειρία, η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση και η όρεξη για εργασία, αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος του Web GIS του Δήμου Θεσσαλονίκης.Στα πλαίσια επικοινωνίας με την επιστημονική κοινότητα αλλά και διάχυσης του έργου του GIS, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια, αποσπώντας διακρίσεις και Παγκόσμια αναγνώριση (παρακάτω αναφέρονται τα πιο πρόσφατα χρονικά):2016 Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ,: Από τις 27 Ιουνίου μέχρι την 01 Ιουλίου 2016, διεξήχθη στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το Παγκόσμιο Συνέδριο της ESRI που διοργανώνεται κάθε έτος, επί 35 χρόνια, με σκοπό τη συγκέντρωση των χρηστών του Arc GIS σε Παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια του Συνεδρίου και προκειμένου να δημιουργηθούν περαιτέρω κίνητρα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού παρεχομένων υπηρεσιών, έχουν θεσπιστεί βραβεία σε επιμέρους θεματικές ενότητες, τα λεγόμενα Special Achievements in GIS.Στην θεματική ενότητα με αντικείμενο τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και εφαρμογές στην πληροφόρηση του κοινού, με τεχνολογίες GIS και λογική «έξυπνης πόλης» (Applications for Smart Communities), έθεσε υποψηφιότητα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα, στις 29/6/2016, σε ειδική συνεδρία, τις εφαρμογές, το περιβάλλον του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών που λειτουργεί στο Φορέα από το 2008, αλλά και τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων του. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη χρήση των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων που αποτελούν την αφετηρία ανάπτυξης και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.Η κριτική επιτροπή, με προεδρεύοντα τον Jack Dangermond, ιδρυτή και κύριο μέτοχο της ESRI, σε ειδική εκδήλωση την 29η Ιουνίου 2016, απένειμε στον Δήμο Θεσσαλονίκης το Παγκόσμιο βραβείο “καλής πρακτικής” πάνω στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ξεχώρισε ανάμεσα σε 100.000 Εταιρίες, Φορείς και Οργανισμούς Παγκοσμίως, συνεκτιμώντας τη χρησιμοποιούμενη καινοτόμα τεχνολογία αλλά και τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί καθώς και τη λειτουργικότητα και προσφορά τους στους πολίτες, στο πλαίσιο των υπηρεσιών «έξυπνης πόλης» και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια. (Έγγραφο Παρουσίασης Συνεδρίου)

Περισσότερες πληροφορίες από την απονομή και φωτογραφίες  μπορείτε να δείτε εδώ.

2016 Αθήνα, Ελλάδα – Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στην 24η Πανελλαδική Συνάντηση χρηστών ArcGIS με την παρουσίαση με θέμα «H επόμενη μέρα των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης», στην 24η Πανελλήνια συνάντηση χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGis (19-20/5/2016), Αθήνα. (Έγγραφο Παρουσίασης Συνεδρίου)

2014 Aalborg, Δανία – Συμμετοχή στο παγκόσμιο συνέδριο INSPIRE, όπου παρουσιάστηκε διεξοδικά η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Sdi Platform) – 8th INSPIRE Conference, “Infrastructure for Spatial Information in the European Community” – Aalborg, Denmark , 16-20/6/2014, (Έγγραφο Παρουσίασης Συνεδρίου)

Steering Committee for the Earth Observations Toolkit for Sustainable Cities and Communities

Steering Committee for the Earth Observations Toolkit for Sustainable Cities and Communities – GR

Steering Committee for the Earth Observations Toolkit for Sustainable Cities and Communities – EN

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Χαρτογραφικό portal – WebGIS

Πύλη ανοιχτών δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

Ψηφιακή παρουσίαση/συλλογή μνημείων/σημείων και στιγμών της πόλης μας

Μοιράσου:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Απάντηση

Δείτε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Τα νέα της Καλαμαριάς

Παρακολουθείστε Ζωντανά την 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς

Ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Καλαμαριάς στο Youtube Κάντε Subscribe – Εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι “Ορισμός υπενθύμισης” ώστε

Περισσότερα
Ελλάδα - Ειδήσεις

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα, Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, άρχισε η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία οι

Περισσότερα
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της εργασίας για την Παροχή υπηρεσιών Data Protection Officer (DPO) στον Δήμο Καλαμαριάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς σας ανακοινώνει ότι το Τμήμα Πληροφορικής  του Δήμου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας για την Παροχή

Περισσότερα
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της εργασίας στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Απόφραξη, καθαρισμός, έλεγχος και αποκατάσταση στα δίκτυα ομβρίων του οδικού δικτύου Καλαμαριάς και στις υποδομές αποχέτευσης ομβρίων – ακαθάρτων των Δημοτικών κτιρίων για το έτος 2024»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς σας ανακοινώνει ότι ο Δήμος, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Απόφραξη, καθαρισμός, έλεγχος

Περισσότερα
Τα νέα της Καλαμαριάς

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Απριλίου στα ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς τον τρέχοντα μήνα Απρίλιο 2024. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου Αναλαμβάνουμε άμεσα την έκδοση

Περισσότερα