Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικoύ διαγωνισμού για τη συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμαριάς

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την εκτέλεση εργασιών και προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών – υλικών, για τη συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμαριάς.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

CPV: 50870000-4 και 37535200-9

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 76.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% και 94.240,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Φορέας χρηματοδότησης: Δήμος Καλαμαριάς. Η δαπάνη βαραίνει την με Κ.Α. 70-6262.06 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του φορέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι λόγοι αποκλεισμού σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κτλ, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της αριθμ. 4047/23 διακήρυξης και διαπιστώνονται με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 2.2.6.2 της διακήρυξης.

Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (1.520,00 €).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το Τμήμα 2 της υπ΄ αριθμ. 84/30-11-2022 μελέτης της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Έργων Συντήρησης και Σημάνσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονομικοί φορείς θα προσφέρουν τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα και των δύο ομάδων του τμήματος 2.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, και σε κάθε περίπτωση μετά την λήξη της τετράμηνης σύμβασης που θα συνάψει ο Δήμος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 για το ΤΜΗΜΑ 1 της υπ΄ αριθμ. 84/30.11.2022 μελέτης.

Η συμβατική αξία των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, θα πληρώνεται στον ανάδοχο τμηματικά, μετά την εκάστη οριστική παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 «Πληρωμή» της Συγγραφής Υποχρεώσεων της υπ΄ αριθμ. 84/30.11.2022 μελέτης της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Έργων Συντήρησης και Σημάνσεων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (από την οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης), στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13-02-2023 και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 17-02-2023 και από ώρα 10:00.

Χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της υπ΄ αριθ. 4047/23-01-23 διακήρυξης. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παράβολου.

Αρμόδια υπάλληλος: Αναστασιάδου Μαρία, Τηλ. 2313-314007, email: anastasiadou@kalamaria.gr.

Μοιράσου:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Απάντηση

Δείτε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Τα νέα της Καλαμαριάς

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Μαρτίου στα ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς τον τρέχοντα μήνα Μάρτιο 2024. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου Αναλαμβάνουμε άμεσα την έκδοση

Περισσότερα
Screenshot 2024 02 24 07 00 08 052 Com.android.chrome~2
Τα νέα της Καλαμαριάς

Συνεργεία του δήμου Καλαμαριάς αφαίρεσαν διαφημιστικά banner, αποδίδοντας τον δημόσιο χώρο στους πολίτες

Η προάσπιση του δημόσιου χώρου και της αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας της Καλαμαριάς, για τη νέα δημοτική αρχή δεν εξαντλείται σε εξαγγελίες, ούτε σε μεμονωμένες

Περισσότερα
Screenshot 2024 02 23 22 37 12 036 Com.facebook.katana~2
Ελλάδα - Ειδήσεις

Διαδικασία έκδοσης – ανάρτησης – εξόφλησης μηνιαίων εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών και βεβαίωσης οφειλών στο ΚΕΑΟ

Στο πλαίσιο ενεργειών ενημέρωσης των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών, προκειμένου έγκαιρα να επιλέγουν τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών (εξόφληση/ρύθμιση)

Περισσότερα
Fb Img 1708418998930
Τα νέα της Θεσσαλονίκης

Εξιχνιάστηκε διακεκριμένη περίπτωση κλοπής από οικία ηλικιωμένης

 Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες (4) άτομα Η μεθοδική και ενδελεχής έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως, οδήγησε στην εξιχνίαση διακεκριμένης περίπτωσης

Περισσότερα